top of page

Πολιτική Απορρήτου Nutrition Master

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εφαρμογή Nutrition Master (στο εξής Εφαρμογή), είναι μια Εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε από το επίσημο σημείο λήψης λογισμικού Android ή IOS. Η Εφαρμογή σχεδιάστηκε και προσφέρεται από την Εταιρεία με την επωνυμία «OPUS - MATERIA - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «OPUS - MATERIA Ε.Π.Ε.» (στο εξής Εταιρεία), που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Παλαιολόγου, αριθ. 33, Τ.Κ. 17564, Α.Φ.Μ. 095758119, τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 9423677, fax (+30) 210 9412333, e-mail: privacy@opusmateria.gr

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (στο εξής Πολιτική Απορρήτου) καθορίζει τον τύπο των προσωπικών σας δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, τον τρόπο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τους φορείς στους οποίους μπορούν να αποκαλυφθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, τους περιορισμούς του σκοπού επεξεργασίας, την περίοδο αποθήκευσης και τα μέτρα που λαμβάνουμε για τη διασφάλιση της νόμιμης και δίκαιης επεξεργασίας, καθώς και τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Περιλαμβάνει επίσης, πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την προστασία δεδομένων. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής.

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει συμπλήρωση από εσάς σχετικού τετραγωνιδίου κατά την επίσκεψη στην Εφαρμογή. Η δήλωση αποδοχής της παρούσας Πολιτικής, μέσω της συμπλήρωσης από εσάς σχετικού τετραγωνιδίου στο περιβάλλον της Εφαρμογής, λογίζεται ως ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, δήλωση της συγκατάθεσής σας, για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν εφαρμογή:

«Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» εδώ και χρήστης / επισκέπτης)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Εποπτική αρχή»: είναι η ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 51 του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η Εφαρμογή προορίζεται μόνο για χρήση απο πτυχιούχους Ιατρούς Ογκολόγους και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών τους με βάση την ελεύθερα δοθείσα ρητή συγκατάθεσή τους, προκειμένου να τους παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των διατροφολογικών στοιχείων των ασθενών τους. Η άρνησή τους να παράσχουν τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών τους, καθιστά αδύνατη την χρήση της Εφαρμογής σε αυτους.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών σας που συλλέγονται από την Opus Nutrition. Η εταιρεία αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξυπηρετητή σύνεφου, σκληρό δίσκο, προσωρινό αρχείο, μνήμη ram, rom, cloud κ.λπ.. Κάθε προσωπική πληροφορία των ασθενών σας που καταχωρείται στην Εφαρμογή αποθηκεύεται τοπικά στη συσκευή σας και στους εξυπηρετητές της συνεργαζόμενης εταιρίας πληροφορικής Wix, και μπορεί εύκολα να διαγραφεί με αίτημα σας στην Εταιρία, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εσωτερικά απο την μηνυματική λειτουργία της Εφαρμογής Η εταιρεία αποθηκεύει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το τηλέφωνο σας.

Η Εταιρεία έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών σας, αλλά όμως ούτε η Google (για Android) ούτε η Apple (για IOS) έχει. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλα δεν τα μεταδίδει ή τα αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε αποδέκτη ή τρίτο.


 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Εφαρμογή Nutrition Master ελέγχετε πλήρως τα προσωπικά σας Δεδομένα!

Όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, θεωρείστε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιείτε ή να μη χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, να αποθηκεύσετε τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών σας στον χώρο αποθήκευσης της Εφαρμογής ο οποίος βρίσκεται μέσα στη συσκευή σας και στους εξυπηρετές (servers) τους οποίους χρησιμοποιεί η Εταιρία, για όσο χρόνο θέλετε, να τα διαγράψετε όποτε θέλετε, να στείλετε τα διατροφολογικά στοιχεία των ασθενών σας στο e-mail σας κλπ.

Ως υποκείμενο δεδομένων έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και των ασθενών σας, δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και σε σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων και των ασθενών σας, δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και των ασθενών σας, δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και των ασθενών σας, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και των ασθενών σας , δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσής σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Για να ενημερωθείτε και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε e-mail στην Εταιρεία μας στο e-mail: privacy@opusmateria.gr. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από την Εταιρεία μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: www.dpa.gr, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, fax: +30 2106475628, e-mail: contact@dpa.gr.

Θα απαντήσουμε στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση και πάντως εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος, ενημερώνοντάς σας για τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε κατόπιν του αιτήματος και για το αν δεν προτιθέμεθα να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Επιχείρηση θα ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται εδώ. Τα Υποκείμενα Δεδομένων οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου, καλείστε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής.

bottom of page